งานซ่อมชิ้นส่วนรถ

                        ก่อนซ่อม

                        หลังซ่อม

งานบริการด้านการซ่อม

      ทางร้านมีบริการรับซ่อมชิ้นส่วนของรถที่เป็นเนื้อพลาสติก โดยเฉพาะกันชนหน้า , กันชนหลัง , หรือชิ้นส่วนอื่นๆหากมีการชำรุด ฉีกขาด บิดหรือเสียรูป ทางร้านสามารถดำเนินการซ่อมเพื่อให้กลับมาเข้ารูปมากที่สุด ก่อนที่จะนำไปโป้วเก็บทำสีในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ใช้รถประหยัดค่าใช้จ่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้ออะไหล่ใหม่  yeslaugh